Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Dotazník k vedení spisové služby

Státní okresní archiv Hradec Králové

Jak vedete spisovou službu?

Název Vaší elektronické spisové služby (včetně verze)

Název Vaší instituce

Odhad množství digitálních dokumentů znaků A a V v megabytech (MB) nebo v gigabytech (GB)

Nejsme schopni zjistit

Předběžně máme zájem o školení v oblasti

vedení kronik

spisové služby